O nama

O Nama

U skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti F BiH koji je objavljen u Službenim novinama F BiH br.29/97, na Osnivačkoj skupštini održanoj 29.04.1999. godine u Zenici, osnovana je Ljekarska komora Ze – do kantona.

CILJEVI KOMORE

očuvanje i zaštita interesa profesije ljekara, zadovoljavanje stručnih i ličnih potreba ljekara, osiguranja uvjeta za organiziran nastup ljekara prema državnim organima, udruženjima, zdravstvenim ustanova-ma, proizvođačima i dobavljačima medicinske opreme, zaštita zdravlja građana.